FR4 PCB

२ तह उच्च तामा पीसीबी

२ तह उच्च तामा पीसीबी

2 तह पीसीबी

2 तह पीसीबी

४ तह पीसीबी (२)

4 तह पीसीबी

४ तह पीसीबी (३)

4 तह पीसीबी

४ तह पीसीबी (४)

4 तह पीसीबी

4 तह पीसीबी

4 तह पीसीबी

6 तह पीसीबी

6 तह पीसीबी

8 तह पीसीबी

8 तह पीसीबी

१० तह पीसीबी (२)

10 तह पीसीबी

10 तह पीसीबी

10 तह पीसीबी

12 तह पीसीबी

12 तह पीसीबी

10 तह पीसीबी

18 तह पीसीबी